ਤਿੰਨ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ

 • ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
Stephen Reese

  ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ, ਤਿੰਨ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤਰਣ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਟ੍ਰੋਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਖਣ, ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਆਧੁਨਿਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਉਤਪੰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਭੌਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਪੁਰਾਤਨਤਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਬਾਂਦਰ ਕਹਾਵਤ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਜੁੜੇ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ।

  ਤਿੰਨ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ

  ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਤਿੰਨ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਬਾਂਦਰ - ਇੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਇੱਕ ਉਸਦੇ ਕੰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਸਦਾ ਮੂੰਹ - ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮਿਜ਼ਾਰੂ, ਕਿਕਾਜ਼ਾਰੂ ਅਤੇ ਇਵਾਜ਼ਾਰੂ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਾਵਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, “ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਾ ਸੁਣੋ। ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਨਾ ਬੋਲੋ।" ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਪਾਨੀ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖੇਡ ਹਨ।

  ਜਾਪਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਕਹਾਵਤ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ “ਮਿਜ਼ਾਰੂ, ਕਿਕਾਜ਼ਾਰੂ, ਇਵਾਜ਼ਾਰੁ” ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਨਾ ਦੇਖੋ, ਨਾ ਸੁਣੋ, ਨਾ ਬੋਲੋ”। ਪਿਛੇਤਰ -zu ਜਾਂ –zaru ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਛੇਤਰ -ਜ਼ਾਰੂ ਵੀ ਸਾਰੂ ਲਈ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਸ਼ਬਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਾਂਦਰ ਜਾਪਾਨੀ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਲਈ ਕਹਾਵਤ ਨੂੰ ਬਾਂਦਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

  ਤਿੰਨ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਬਾਂਦਰ ਨੈਤਿਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਨਾ ਵੇਖਣਾ, ਸੁਣਨਾ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ , ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੋਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਹਾਵਤ ਹੈਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿਅੰਗਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨੈਤਿਕ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਇਸਦੇ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।

  ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਬਾਂਦਰ

  ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਬਾਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਿੰਨਤਾ ਬੋਧੀ ਭਿਕਸ਼ੂ

  ਤਿੰਨ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਹਾਵਤ ਇਸਦੀ ਸਰੀਰਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਉਤਪੰਨ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਲੱਭੀ, ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਈ।

  • ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ

  ਚੀਨ ਦੇ ਜੰਗੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਲਗਭਗ 475 ਤੋਂ 221 ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ, ਕਨਫਿਊਸ਼ੀਅਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਉਲਟ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ; ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣਨਾ ਜੋ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ; ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਕਰੋ ਜੋ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਵੇ। 8ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ, ਬੋਧੀ ਭਿਕਸ਼ੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਹਾਵਤ ਨੂੰ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ।

  ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸਿਲਕ ਰੋਡ ਰਾਹੀਂ ਚੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਵਪਾਰਕ ਰਸਤਾ ਜੋ ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਪੱਛਮ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਟੋਕੁਗਾਵਾ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਈਡੋ ਪੀਰੀਅਡ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 1603 ਤੋਂ 1867 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ, ਤਿੰਨ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਧੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

  ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਨਿੱਕੋ ਵਿੱਚ ਤੋਸ਼ੋਗੂ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਅੱਠ-ਪੈਨਲ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਨਫਿਊਸ਼ਸ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ । ਇੱਕਪੈਨਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਬਾਂਦਰ ਹਨ, ਜੋ ਨਾ ਦੇਖਣ, ਨਾ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਹਿਣ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਮੀਜੀ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ, 1867 ਤੋਂ 1912 ਤੱਕ, ਮੂਰਤੀ ਪੱਛਮ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਕਹਾਵਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ "ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਾ ਸੁਣੋ। ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਾ ਬੋਲੋ”।

  • ਯੂਰਪੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ

  1900 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਤਿੰਨ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸੁਹਜ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੁਆਰਾ। ਲੋਕਧਾਰਾ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਹਰ ਤਿੰਨ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਤੁਲਨਾ ਯੌਰਕਸ਼ਾਇਰਮੈਨ ਦੇ ਮਾਟੋ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, “ਸਭ ਸੁਣੋ, ਸਭ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਕਹੋ”, ਜੋ ਮੱਧ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

  ਤਿੰਨ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਹਾਵਤਾਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜਦਾ ਹੈ। 1392 ਦੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਵਿੱਚ, ਮਾਟੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹਾ, ਬੋਲਾ ਅਤੇ ਗੂੰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ"। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਮੱਧਕਾਲੀ ਕਹਾਵਤ ਨਾਲ ਵੀ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ, “ਔਡੀ, ਵਿਡ, ਟੇਸ, ਸੀ ਵਿਸ ਵਿਵਰੇ ਇਨ ਪੇਸ,” ਜਿਸਦਾ ਅਨੁਵਾਦ “ਸੁਣੋ, ਦੇਖੋ, ਪਰ ਚੁੱਪ ਰਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ”।

  ਮਾਡਰਨ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਬਾਂਦਰ

  ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਕੈਨਵਸ ਦੁਆਰਾ ਤਿੰਨ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦਾ ਸਟ੍ਰੀਟ ਆਰਟ ਪੋਸਟਰ। ਇਸਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ।

  ਸਾਡੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਤਿੰਨ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਬਾਂਦਰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਕਹਾਵਤ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ — ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਅਰਥ ਹਨ।

  • ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵਿੱਚਮੀਡੀਆ

  ਤਿੰਨ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਮੋਜੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅਕਸਰ ਹਲਕੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਅਰਥ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ, ਹੈਰਾਨੀ, ਸ਼ਰਮ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਹੈ।

  ਦੇਖੋ-ਨਾ-ਬੁਰਾਈ ਬਾਂਦਰ ਇਮੋਜੀ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, “ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ"। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੁਣਨ-ਨਹੀਂ-ਦੁਸ਼ਟ ਬਾਂਦਰ ਇਮੋਜੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਗਲਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇ-ਨੋ-ਬੁਰਾਈ ਬਾਂਦਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

  • ਪੌਪ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ

  ਤਿੰਨ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਵੈਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਕੜ, ਪਲਾਸਟਿਕ, ਅਤੇ ਵਸਰਾਵਿਕ 'ਤੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੈਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੋਸਟਕਾਰਡਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

  2015 ਦੀ ਇੱਕ ਡਰਾਉਣੀ ਲਘੂ ਫਿਲਮ ਥ੍ਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਮੌਨਕੀਜ਼ ਵਿੱਚ, ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ 1968 ਦੀ ਫਿਲਮ ਪਲੈਨੇਟ ਆਫ ਦਿ ਐਪਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

  ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਚਕੀ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖੇਡਿਆ ਸੀ। ਹਿੱਸਾ. ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਂਦਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਗਵਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

  ਤਿੰਨ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਬਾਂਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ

  ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨਤਿੰਨ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ?

  ਉਹ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਾ ਸੁਣੋ, ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।

  ਤਿੰਨ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਬਾਂਦਰ ਕੌਣ ਹਨ?

  ਜਾਪਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕਹਾਵਤ, ਬਾਂਦਰ ਮਿਜ਼ਾਰੂ, ਕਿਕਾਜ਼ਾਰੂ ਅਤੇ ਇਵਾਜ਼ਾਰੂ ਹਨ।

  ਤਿੰਨ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ?

  ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭੈੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲਣਾ ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ, ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਾ ਵੇਖੋ, ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਾ ਸੁਣੋ, ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਾ ਬੋਲੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ।

  ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ

  ਪੂਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, ਜਾਨਵਰ ਕਹਾਵਤਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ —ਅਤੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਵਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਬਾਂਦਰ ਬੋਧੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਸੁਣਦੇ ਜਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤਰਣ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।

  ਸਟੀਫਨ ਰੀਸ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਅਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਸਟੀਫਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖੰਡਰਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਘੰਟੇ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਅਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਟੀਫਨ ਦਾ ਮੋਹ ਉਸਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਨ। ਉਸਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਿੱਥਾਂ ਅਤੇ ਕਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।