ਵਰਤੋ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ

  • ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ

ਇਹ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਸਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ avareurgente.com ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ।

ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ:

  • The ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਬਦਲਣ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।
  • ਇਹ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
  • ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਸਮਾਂਬੱਧਤਾ, ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਜਾਂ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੁੱਧੀਆਂ ਜਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸ਼ੁੱਧੀਆਂ ਜਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪੂਰੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ।
  • ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜੋਖਮ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਕੋਈ ਵੀ ਉਤਪਾਦ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈਖਾਸ ਲੋੜਾਂ।
  • ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਹੈ (ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ)। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਲੇਆਉਟ, ਦਿੱਖ, ਦਿੱਖ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।
  • ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਜੋ ਕਿ ਓਪਰੇਟਰ ਦੀ ਸੰਪੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੈੱਬਸਾਈਟ।
  • ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਰਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪਰਾਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
  • ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਹਨ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲਿੰਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਭਿਆਸਾਂ, ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।
  • ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।

ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ [email protected] 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਭੇਜ ਕੇ ਜਾਂ ਇਸ ਪੰਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਸਟੀਫਨ ਰੀਸ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਅਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਸਟੀਫਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖੰਡਰਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਘੰਟੇ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਅਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਟੀਫਨ ਦਾ ਮੋਹ ਉਸਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਨ। ਉਸਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਿੱਥਾਂ ਅਤੇ ਕਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।