ਖੂਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?

  • ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
Stephen Reese

ਖੂਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ, ਖੂਨ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੂਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਪਨਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਡਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ.

ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਖੂਨ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਅਰਥਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਮ ਖੂਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਹਨ?

ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਅਰਥ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੂਨ ਦੀ ਕਿਸਮ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਕੁਝ ਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ. ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਖੂਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ:

1. ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੇ ਖੂਨ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ, ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੇ ਖੂਨ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਨੇਰਾ, ਸੁੱਕਿਆ ਖੂਨ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੁੱਕਿਆ ਖੂਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੋ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਾਹਰੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਮਾਹਵਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਸੁਪਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

2. ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਖੂਨ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਖੂਨ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਰਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਤੈਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਵੋਗੇ, ਅਤੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।

3. ਕੰਧ 'ਤੇ ਖੂਨ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰਸੋਈ ਦੀ ਕੰਧ 'ਤੇ ਖੂਨ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਸਤਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖ਼ੂਨੀ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਵਿੰਗ ਰੂਮ ਦੀ ਕੰਧ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੋਟ 'ਤੇ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਜੋ ਦੀ ਕੰਧ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਥਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

4. ਖੂਨ ਵਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ, ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੁੱਪ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਵਗਦਾ ਹੈ ਭਲਿਆਈ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ.

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਹਿੰਦਾ ਖੂਨ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਠੋਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਵੋਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ।

ਜੇਕਰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੂਨ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ 'ਤੇ ਖੂਨ ਵਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਖੂਨ ਵਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਏਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।

5. ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਖੂਨ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿਸ਼ਾਚ ਵਰਗਾ ਜੀਵ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਦੇ ਹੋਖੂਨ ਦੀ ਹੋਂਦ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਗਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਖੂਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਹੂ ਜਾਂ ਲਹੂ ਦੀ ਨਦੀ ਮੀਂਹ , ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸ਼ਗਨਾਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਤੈਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਬਾਹੀਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋਗੇ।

6. ਕਿਸੇ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਖੂਨ ਆਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਖੂਨ ਵਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਖੂਨ ਗੁਆ ​​ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਰਚ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਥੱਕ ਗਏ ਹੋ।

ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੂਨ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਵਹਿਣ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਸੁਪਨਾ ਉਸ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ.

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਜਿਹੇ ਸੁਪਨੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕੋਮਲ ਰੀਮਾਈਂਡਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਲੈਸ਼ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਵਿਕਲਪਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਲਿੰਗ 'ਤੇ ਮਾਦਾ ਲਿੰਗਕਤਾ ਅਤੇ ਮਾਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ 'ਤੇ ਕੱਟ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ ਹੋ ​​ਸਕਦੇ ਹੋਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ.

ਸੁਪਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੈਸਾ ਜੋ ਉਸ ਸੱਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵੇਗਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਟੌਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਹੈ।

7. ਖੂਨ ਵਹਿ ਰਹੇ ਹੱਥਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਖੂਨ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਭ ਕਿਸਮਤ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੂਨ ਨੂੰ ਧੋਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

8. ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਡਰਾਉਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਗਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੂਨ ਵਗਦਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਣਜਾਣ ਸਦਮੇ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਦਰਦ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

9. ਖੂਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਵੱਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਤੋਂ ਵਗ ਰਹੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ।

10. ਇੱਕ ਖੂਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾਟ੍ਰਾਂਸਫਿਊਜ਼ਨ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੂਨ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਖੂਨ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

11. ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ੂਨ ਵਹਿ ਰਹੇ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ੂਨ ਵਹਿ ਰਹੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਥਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੀ ਲਹੂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣਾ ਬੁਰਾ ਹੈ?

ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੂਨ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ.

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਜਾਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਰੈਪਿੰਗ ਅੱਪ

ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਟੀਫਨ ਰੀਸ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਅਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਸਟੀਫਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖੰਡਰਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਘੰਟੇ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਅਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਟੀਫਨ ਦਾ ਮੋਹ ਉਸਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਨ। ਉਸਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਿੱਥਾਂ ਅਤੇ ਕਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।