ਬਾਬਲ ਦਾ ਟਾਵਰ - ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ?

 • ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
Stephen Reese

  ਬਾਬਲ ਦਾ ਟਾਵਰ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਮੂਲ ਦੀ ਮਿੱਥ ਹੈ ਜੋ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਿਰਤਾਂਤ ਉਤਪਤ 11:1-9 ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਅਬਰਾਹਿਮ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

  ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ​​ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਨਾਲ ਅਸਿੰਕਰੋਨਸ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਬੇਲੋੜਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੇ ਸੰਖੇਪ ਲਈ ਵਿਆਖਿਆ ਵਜੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

  ਬੈਬਲ ਮਿੱਥ ਦੇ ਟਾਵਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

  ਬੈਬਲ ਦੇ ਟਾਵਰ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

  "ਟਾਵਰ ਆਫ਼ ਬਾਬਲ" ਸ਼ਬਦ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਟਾਵਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬਾਬਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਲਝਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਮਿਸ਼ਰਤ।

  ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਠ, ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਅਤੇ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਬਲ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਬਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ।

  ਬਾਬਲ ਦੇ ਬੈਬਲ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪਾਠ ਪ੍ਰਮਾਣ ਅਧਿਆਇ 10 ਆਇਤਾਂ 9-11 ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੇਖਕ ਨੂਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਨਿਮਰੋਦ ਨਾਂ ਦੇ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਮਰੋਦ ਹੈ"ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆਦਮੀ ਬਣਨ ਲਈ" ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ।

  ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਘੇਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਨੀਨਵੇਹ ਅਤੇ ਬਾਬਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਬਾਬਲ ਨੂੰ ਸ਼ਿਨਾਰ ਨਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬਾਬਲ ਦੇ ਉਸੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

  ਬਾਬਲ ਦੇ ਟਾਵਰ ਲਈ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਬੂਤ

  ਜ਼ਿਗਗੁਰਾਤ - ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਟਾਵਰ ਆਫ਼ ਬਾਬਲ

  ਜਦੋਂ ਕਿ ਟਾਵਰ ਕਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੁਰਾਤੱਤਵ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਸਦੀ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਗੂਰਾਟਸ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।

  ਜ਼ਿਗੂਰਾਟਸ ਨੂੰ ਸਟੈਪਡ ਪਿਰਾਮਿਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੇਸੋਪੋਟੇਮੀਆ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਣਤਰਾਂ । ਬੇਬੀਲੋਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਬਣਤਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

  ਏਟੇਮੇਨੰਕੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿਗਗੁਰਟ ਰੱਬ ਮਾਰਡੁਕ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ, ਜੋ ਬੇਬੀਲੋਨੀਅਨ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੇਵਤੇ ਸੀ। ਏਟੇਮਨੰਕੀ ਇੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਾ ਨੇਬੂਚਡਨੇਜ਼ਰ II ਦੁਆਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਟੇਮੇਨੰਕੀ ਦਾ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਥਾਨ ਬਗਦਾਦ, ਇਰਾਕ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 80 ਮੀਲ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤ ਹੈ।

  ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਾਂਗ, ਬਾਬਲ ਦੇ ਟਾਵਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਮਿਥਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

  • ਯੂਨਾਨੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰੋਮਨ ਮਿਥਿਹਾਸ ,ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਸਰਬੋਤਮਤਾ ਲਈ ਦੈਂਤਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਦੈਂਤਾਂ ਨੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਜੁਪੀਟਰ ਦੀਆਂ ਗਰਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
  • ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੁਮੇਰੀਅਨ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਐਨਮੇਰਕਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜ਼ਿਗਗੁਰਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
  • ਕਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਾਬਲ ਵਾਂਗ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਿਰਾਮਿਡ, ਚੋਲੂਲਾ ਵਿਖੇ ਮਹਾਨ ਪਿਰਾਮਿਡ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਦੈਂਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
  • ਟੋਲਟੇਕਸ, ਐਜ਼ਟੈਕ ਦੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੇਰੋਕੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇੱਕ ਮਿੱਥ ਹੈ।
  • ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
  • ਡੇਵਿਡ ਲਿਵਿੰਗਸਟਨ ਨੇ ਬੋਤਸਵਾਨਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਬੀਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ, ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਬਾਬਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ।

   ਸੂਰਾ 28:38 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੂਸਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਫ਼ਿਰਊਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹਾਮਨ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਾਵਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੂਸਾ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ "ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ"।

   ਬਾਬਲ ਦੇ ਟਾਵਰ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਹੱਤਤਾ

   ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਲਈ ਟਾਵਰ ਆਫ਼ ਬਾਬਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ।

   ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਉਤਪਤੀ ਦੇ ਮਿੱਥ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਾਪ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ, ਲੋਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਅਣਇੱਛਤ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ।

   ਅਚਰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਿੱਚ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਗੂੰਜਾਂ ਹਨ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੇਠਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

   ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਉਤਪਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਵਰਤੀ ਬਿਰਤਾਂਤਕ ਚਾਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਸਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ:

   ਆਦਮ ਫਲਦਾਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਗੁਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਾਪ ਕਾਰਨ ਆਇਆ ਹੜ੍ਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਇਕ ਈਸ਼ਵਰੀ ਆਦਮੀ, ਨੂਹ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੁੱਤਰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਬਲ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਸਨ. ਉੱਥੋਂ ਬਿਰਤਾਂਤ ਇੱਕ ਈਸ਼ਵਰੀ ਆਦਮੀ, ਅਬਰਾਹਾਮ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ "ਤਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਅਣਗਿਣਤ" ਸੰਤਾਨ ਆਉਣਗੇ।

   ਬਾਬਲ ਦੇ ਟਾਵਰ ਦੇ ਧਰਮ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਪਾਠਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਤਰੀਕੇ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

   ਬਾਬਲ ਦੇ ਟਾਵਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ

   ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪਾਪ ਧੋਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ (ਨੂਹ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੈਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਨੰਗੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ)।

   ਫਿਰ ਵੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਕਾਢ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਮਾਜ ਬਣਾਇਆ। ਫਿਰ ਵੀ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਅਤੇ ਆਦਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਾਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

   ਟਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਰੱਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

   ਹੋਰ ਘੱਟ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਫਲਦਾਰ ਬਣਨ, ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ।

   ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ

   ਬਾਬਲ ਦੇ ਟਾਵਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਦਬੁਰਜ ਬੁਰਾਈ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

   ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁੱਧ ਮਿਥਿਹਾਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਅਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਬਾਰੇ ਜੂਡੀਓ-ਈਸਾਈ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਂ ਉਦਾਸੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

  ਸਟੀਫਨ ਰੀਸ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਅਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਸਟੀਫਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖੰਡਰਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਘੰਟੇ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਅਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਟੀਫਨ ਦਾ ਮੋਹ ਉਸਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਨ। ਉਸਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਿੱਥਾਂ ਅਤੇ ਕਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।