Beth yw Kwanzaa? — Hanes Gwyliau Rhyfeddol

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

Kwanzaa yw un o'r gwyliau mwyaf newydd ond mwyaf diddorol yn yr Unol Daleithiau a'r Caribî. Fe'i crëwyd ym 1966 gan Maulana Karenga, awdur Americanaidd, actifydd, ac athro astudiaethau Affricanaidd ym Mhrifysgol California. Pwrpas Karenga gyda chreu Kwanzaa oedd sefydlu gwyliau i bob Americanwr Affricanaidd yn ogystal â phobl eraill o dras Affricanaidd y tu allan i'r Unol Daleithiau ac Affrica i ganolbwyntio ar ddiwylliant pan Affrica a'i ddathlu.

Karenga, ei hun a du cenedlaetholwr, sefydlodd y gwyliau yn dilyn terfysgoedd treisgar Watts ym mis Awst 1965. Ei nod gyda Kwanzaa oedd creu gwyliau a fyddai'n uno holl Americanwyr Affricanaidd ac yn rhoi ffordd iddynt goffáu a dathlu diwylliant Affrica. Er gwaethaf delwedd braidd yn ddadleuol Karenga dros y blynyddoedd, sefydlwyd y gwyliau'n llwyddiannus yn yr Unol Daleithiau ac mae hyd yn oed yn cael ei ddathlu mewn gwledydd eraill gyda phobl o dras Affricanaidd.

Beth yw Kwanzaa?

Gwyliau saith diwrnod yw Kwanzaa sy'n cyd-daro â chyfnod yr ŵyl rhwng y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd, yn fwy penodol o'r 26ain o Ragfyr i'r 1af o Ionawr. . Gan nad yw'n wyliau crefyddol, fodd bynnag, nid yw Kwanzaa yn cael ei ystyried yn ddewis arall yn lle'r Nadolig, Hanuka, neu wyliau crefyddol eraill.

Yn lle hynny, gall pobl o unrhyw grefydd ddathlu Kwanzaa, cyn belled â'u bod am werthfawrogi diwylliant Affricanaidd gyfan, p'un aimaent yn Cristnogol , yn Fwslimaidd, yn Iddewon , yn Hindwiaid, yn Baha'i, yn Fwdhaidd, neu'n dilyn unrhyw un o grefyddau hynafol Affrica megis Dogon, Iorwba, Ashanti, Maat, ac ati.

Yn wir, mae llawer o Americanwyr Affricanaidd sy'n dathlu Kwanzaa a hyd yn oed Karenga ei hun wedi dweud nad oes angen i chi fod o dras Affricanaidd i ddathlu Kwanzaa. Mae'r gwyliau yn fwy i fod i anrhydeddu a dathlu diwylliant pan Affrica yn hytrach na'i gyfyngu i egwyddor ethnig. Felly, yn union fel y gall pawb ymweld ag amgueddfa o ddiwylliant Affrica, felly gall unrhyw un ddathlu Kwanzaa. Yn y ffordd honno, mae'r gwyliau yn debyg i ddathliad Mecsicanaidd Cinco de Mayo sydd hefyd yn agored i bawb a hoffai anrhydeddu diwylliannau Mecsicanaidd a Maya.

Beth Mae Kwanzaa yn ei Gynnwys a Pam Mae'n Mynd Am Saith Dyddiau Cyfan?

Dathliad Kwanzaa wedi'i osod – gan saith Symbol Kwanzaa. Ei weld yma.

Wel, nid yw’n anarferol i wyliau diwylliannol neu grefyddol barhau am sawl diwrnod, wythnos, neu hyd yn oed fis. Yn achos Kwanzaa, mae'r rhif saith yn chwarae rhan arwyddocaol. Nid yn unig y mae'n para am saith diwrnod ond mae hefyd yn amlinellu saith egwyddor allweddol diwylliant Affricanaidd-Americanaidd. Mae'r ŵyl hefyd yn canolbwyntio ar saith symbol gwahanol, gan gynnwys canhwyllbren gyda saith cannwyll. Mae gan hyd yn oed enw gwyliau Kwanzaa saith llythyren, nad yw'n gyd-ddigwyddiad. Felly, gadewch i ni fynd dros bob un o'r pwyntiau hyn fesul un gan ddechrauyn ôl o darddiad enw Kwanzaa.

Efallai eich bod wedi clywed mai gair Swahili yw Kwanzaa – nid yw hynny’n wir ond nid yn union anghywir ychwaith.

Daw'r term o'r ymadrodd Swahili matunda ya kwanza neu ffrwythau cyntaf . Mae hyn yn cyfeirio at ŵyl y Ffrwythau Cyntaf yn Ne Affrica sy’n cael ei dathlu ym mis Rhagfyr a mis Ionawr ynghyd â heuldro’r de. Dyna pam mae Kwanzaa yn cael ei ddathlu yn ystod y cyfnod hwn.

Roedd Karenga, fel athro astudiaethau Affricanaidd, wrth gwrs, yn gwybod am ŵyl y Ffrwythau Cyntaf. Dywedir hefyd iddo gael ei ysbrydoli gan ŵyl gynhaeaf Zulu o Umkhosi Woselwa, sydd hefyd yn cael ei chynnal ar heuldro mis Rhagfyr.

Ond wrth fynd yn ôl at enw’r ŵyl, mae’r gair Swahili kwanza, sy’n golygu “cyntaf” wedi’i sillafu ag un “a” yn unig ar y diwedd. Ac eto, mae gwyliau Kwanzaa wedi'i sillafu â dau.

Mae hynny oherwydd, pan sefydlodd a dathlodd Karenga y gwyliau gyntaf ym 1966, roedd ganddo saith o blant gydag ef a oedd i'w helpu i ganolbwyntio'r gwyliau ar saith egwyddor a saith symbol.

Ychwanegodd un llythyren ychwanegol at y gair 6-llythyren fel arall kwanza a chyrraedd yr enw Kwanzaa. Yna, rhoddodd lythyren i bob un o'r saith plentyn er mwyn iddynt allu ffurfio'r enw gyda'i gilydd.

Beth yw Arwyddocâd Rhif 7 yn Kwanzaa?

Iawn , ond pam yr obsesiwn hwn gyda'r rhif saith?

Beth yw'r rheinisaith egwyddor a saith symbol Kwanzaa? Wel, gadewch i ni eu rhestru. Mae saith egwyddor y gwyliau fel a ganlyn:

 1. Umoja neu Unity
 2. Kujichagulia neu Hunanbenderfyniad
 3. <14 Ujima neu Gydwaith a Chyfrifoldeb
 4. Ujamaa neu Economeg Gydweithredol
 5. Nia neu Ddiben
 6. Kuumba neu Greadigedd
 7. Imani neu Ffydd

Yn naturiol, nid yw’r egwyddorion hyn yn unigryw i ddiwylliannau a phobloedd Affrica, ond maent yw'r hyn y teimlai Karenga orau sy'n crynhoi ysbryd pan-Affricanaidd. Ac, yn wir, mae llawer o Americanwyr o dras Affricanaidd yn ogystal ag eraill yn y Caribî ac ar draws y byd yn tueddu i gytuno. Mae Kwanzaa yn coffau’r saith egwyddor hyn trwy gysegru diwrnod i bob un – y 26ain o Ragfyr ar gyfer undod, y 27ain ar gyfer hunanbenderfyniad, ac yn y blaen tan Ionawr 1af – y diwrnod wedi’i gysegru i ffydd.

Beth Yw Saith Symbol Kwanzaa?

O ran saith symbol Kwanzaa, y rhain yw:

 1. Mazao neu Gnydau
 2. Mkeka neu Mat
 3. Kinara neu Ddeiliad Cannwyll
 4. Muhindi neu Yd
 5. Kikombe cha umoja neu gwpan Undod
 6. Zawadi neu Anrhegion
 7. Mishumaa Saba neu'r Saith cannwyll a osodwyd yn y kinara canwyllbren

Mae’r saith o’r rhain yn cael eu trefnu’n draddodiadol ar y bwrdd ar Ragfyr 31ain, y noson rhwng y 6ed a’r 7fed dydd.Fel arall, gellir gadael yr eitemau hyn ar y bwrdd trwy gydol saith diwrnod Kwanzaa.

Kwanzaa Kinara. Gweler yma.

Mae canhwyllbren kinara a'r canhwyllau mishumaa saba ynddo yn arbennig o symbolaidd. Mae'r canhwyllau wedi'u trefnu mewn trefn benodol ar sail lliw ac maent hefyd yn cynnwys symbolaeth saith.

Mae’r tri cyntaf ar ochr chwith deiliad y gannwyll yn goch i gynrychioli’r frwydr y mae pobl pan-Affricanaidd wedi’i phrofi yn ystod y canrifoedd diwethaf a’r gwaed y maent wedi’i arllwys yn y Byd Newydd. Mae'r tair cannwyll ar y dde, fodd bynnag, yn wyrdd ac yn cynrychioli'r tir gwyrdd yn ogystal â'r gobaith ar gyfer y dyfodol. Mae'r seithfed gannwyll, yr un yng nghanol deiliad y gannwyll, yn ddu ac yn cynrychioli'r bobl Affricanaidd gyfan - sy'n cael eu dal yn y cyfnod pontio hir rhwng brwydro a dyfodol gwyrdd llachar a ffodus.

Wrth gwrs, nid yw'r lliwiau hyn wedi'u cadw ar gyfer deiliad y gannwyll yn unig. Fel y gwyddom, gwyrdd, coch a du, ynghyd ag aur yw lliwiau traddodiadol y rhan fwyaf o ddiwylliannau a phobloedd Affrica. Felly, yn ystod Kwanzaa, byddwch yn aml yn gweld pobl yn addurno eu cartrefi cyfan gyda'r lliwiau hyn yn ogystal â gwisgo dillad lliwgar. Mae hyn oll yn troi Kwanzaa yn ddathliad bywiog a llawen iawn.

Rhoi Anrhegion yn Kwanzaa

Fel gyda gwyliau gaeaf eraill, mae Kwanzaa yn cynnwys rhoi rhoddion. Beth sy'n gosod y dathliad hwn ymhellach ar wahân,fodd bynnag, yw'r traddodiad o ganolbwyntio ar anrhegion wedi'u crefftio'n bersonol yn lle rhai a brynwyd yn fasnachol.

Gall anrhegion cartref o'r fath fod yn unrhyw beth o gadwyn adnabod neu freichled bert Affricanaidd i lun neu ffiguryn pren. Os a phan na fydd rhywun yn gallu creu anrheg wedi'i wneud â llaw, y dewisiadau eraill a anogir yw anrhegion addysgol ac artistig fel llyfrau, ategolion celf, cerddoriaeth, ac ati.

Mae hyn yn rhoi naws llawer mwy personol a didwyll i Kwanzaa na'r gwahanol wyliau masnacheiddiedig a ddethlir fel arfer yn yr Unol Daleithiau.

Faint o Bobl sy'n Dathlu Kwanzaa?

Mae hyn i gyd yn swnio'n fendigedig ond faint o bobl sy'n dathlu Kwanzaa heddiw mewn gwirionedd? Yn ôl yr amcangyfrifon diweddaraf, mae tua 42 miliwn o bobl o dras Affricanaidd yn yr Unol Daleithiau yn ogystal â miliynau yn fwy ar draws y Caribî, Canolbarth a De America. Ond nid yw pob un ohonynt yn dathlu Kwanzaa yn weithredol.

Mae'n anodd dod o hyd i'r union niferoedd gyda'r amcangyfrifon isaf ar gyfer yr Unol Daleithiau tua hanner miliwn a'r uchaf - hyd at 12 miliwn. Mae hyd yn oed yr uchaf o'r amcangyfrifon hyn yn llai na thraean o'r holl Americanwyr Affricanaidd yn yr Unol Daleithiau heddiw. Cefnogir hyn ymhellach gan adroddiad USA Today yn 2019 sy'n nodi mai dim ond 2.9 y cant o'r holl Americanwyr a ddywedodd eu bod yn dathlu o leiaf un gwyliau gaeaf a ddyfynnodd Kwanzaa fel gwyliau dywededig.

Pam nad yw mwy o bobl yn dathlu Kwanzaa?

Mae hwn yn gwestiwn anoddmynd i'r afael ac mae'n ymddangos bod rhesymau amrywiol. Mae rhai yn dweud bod eu plant yn mynd yn fwy tuag at y gwyliau mwy poblogaidd fel y Nadolig a Nos Galan. Wedi'r cyfan, mae Kwanzaa yn ymwneud â dathlu treftadaeth ddiwylliannol a all deimlo ychydig yn rhy haniaethol i feddwl plentyn.

Ar ben hynny, mae'r anrhegion wedi'u gwneud â llaw, er eu bod yn wych o safbwynt oedolyn, weithiau'n methu dal sylw plentyn o gymharu â'r consolau gemau a theganau ac anrhegion drud eraill sy'n hedfan i'r chwith ac i'r dde ar y Nadolig.

Mae’r ffaith bod y Nadolig a Nos Galan yn wyliau sy’n cael eu dathlu ar draws yr Unol Daleithiau a’r America yn hytrach na Kwanzaa, sy’n cael eu dathlu’n bennaf gan bobl dduon yn unig yn ymddangos yn ffactor arall. Nid yw Kwanzaa yn derbyn yr un cynrychiolaeth yn y cyfryngau a'r byd diwylliannol â'r Nadolig a Nos Galan. Dyna'r anfantais o gael gwyliau lluosog wedi'u cymhlethu i ryw wythnos - mae pobl yn ei chael hi'n anodd dathlu popeth, yn enwedig os oes materion ariannol i fynd i'r afael â nhw neu ddiffyg amser syml sy'n gysylltiedig â gwaith.

Y ffaith bod Kwanzaa yn dod ar ddiwedd y tymor gwyliau yn cael ei grybwyll hefyd fel problem - gyda'r tymor yn dechrau ym mis Tachwedd gyda Diolchgarwch, erbyn amser Kwanzaa a Nos Galan, mae llawer o bobl fel arfer yn rhy flinedig i drafferthu gyda gwyliau hir saith diwrnod . Mae cymhlethdod y traddodiad Kwanzaa hefyd yn atal rhai pobl fel ag y maentcryn dipyn o egwyddorion a gwrthrychau symbolaidd i'w cofio.

A yw Kwanzaa mewn Perygl o Farw Allan?

Er y dylem fod yn poeni am Kwanzaa, wrth gwrs, mae gwyliau llai adnabyddus fel y rhain yn dal i gael eu cofio a’u dathlu gan ryw ganran o’r grŵp ethnig, diwylliannol neu grefyddol y mae’n ei gynrychioli.<3

Waeth faint y mae dathliad Kwanzaa yn amrywio, mae'n parhau i fod yn rhan o ddiwylliant Affricanaidd America. Mae hyd yn oed arlywyddion yr Unol Daleithiau yn dymuno Kwanzaa hapus i’r genedl bob blwyddyn – i gyd o Bill Clinton, trwy George W. Bush, Barrack Obama, a Donald Trump i Joe Biden.

I Gloi

Mae Kwanzaa yn parhau i fod yn wyliau poblogaidd, ac er ei fod yn eithaf diweddar a ddim mor adnabyddus â gwyliau poblogaidd eraill, mae'n parhau i gael ei ddathlu. Mae'r traddodiad yn parhau a gobeithio y bydd yn parhau am ddegawdau a chanrifoedd lawer i ddod.

Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.