Neith - Creawdwr y Bydysawd

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Neith oedd un o dduwiau hynaf y pantheon Eifftaidd, a elwid yn dduwies y greadigaeth. Hi hefyd yw duwies celfyddydau domestig a rhyfel, ond dim ond rhai o'i rolau niferus yw'r rhain. Roedd Neith yn adnabyddus yn bennaf am fod yn greawdwr y bydysawd gyda phopeth ynddo ac am feddu ar y pŵer i reoli'r ffordd y mae'n gweithredu. Dyma hanes un o dduwiesau mwyaf pwerus a chymhleth ym mytholeg yr Aifft.

  Pwy Oedd Neith?

  Duwies gyntefig oedd Neith, a adwaenid fel y 'Un Cyntaf', a ddaeth i mewn yn syml. bodolaeth. Yn ôl rhai ffynonellau, roedd hi'n gwbl hunangynhyrchiol. Mae ei henw wedi’i sillafu mewn amrywiol ffyrdd gan gynnwys Net, Nit a Neit ac mae’r enwau hyn i gyd yn dwyn yr ystyr ‘yr un brawychus’ oherwydd ei chryfder a’i grym aruthrol. Rhoddwyd sawl teitl iddi hefyd fel ‘Mother Of The Gods’, ‘The Great Goddess’ neu ‘Grandmother Of The Gods’.

  Yn ôl yr hen ffynonellau roedd gan Neith lawer o blant gan gynnwys y canlynol:

  • Ra – y duw a greodd bopeth arall. Mae'r stori yn dweud iddo gymryd drosodd o'r lle roedd ei fam wedi stopio a chwblhau'r greadigaeth.
  • Isis – duwies y lleuad, bywyd a hud a lledrith
  • Horus – y duw pen hebog
  • Osiris – duw y meirw, atgyfodiad a bywyd
  • Sobek – duw y crocodeil
  • Ap – mae rhai mythau yn awgrymu y gallai Neith fod wedi creu Apep, ysarff, trwy boeri i ddyfroedd Nun. Yn ddiweddarach daeth Apep yn elyn i Ra.

  Dim ond ychydig o blant Neith oedd y rhain ond yn ôl y chwedl roedd ganddi lawer o rai eraill. Er iddi eni neu greu plant, credid ei bod yn wyryf am dragwyddoldeb a chanddi'r gallu i genhedlu heb unrhyw gymorth gwrywaidd. Fodd bynnag, mae rhai mythau diweddar yn ei chael hi fel gwraig Sobek yn lle ei fam, tra mewn eraill roedd hi'n wraig i Khnum, duw ffrwythlondeb yr Eifftiaid Uchaf.

  Darluniau a Symbolau Neith

  Er y dywedir bod Neith yn dduwies fenywaidd, mae hi'n ymddangos yn bennaf fel dwyfoldeb androgynaidd. Ers iddi chwarae llawer o rolau, cafodd ei darlunio mewn llawer o wahanol ffyrdd. Fodd bynnag, roedd hi'n nodweddiadol yn cael ei chynrychioli fel menyw yn dal y deyrnwialen (a oedd yn dynodi pŵer), yr Ankh (symbol o fywyd) neu ddwy saeth (yn ei chysylltu â hela a rhyfel). Roedd hi hefyd i'w gweld yn aml yn gwisgo coron yr Aifft Isaf ac Uchaf, yn symbol o undod yr Aifft a grym dros yr holl ranbarth.

  Yn yr Aifft Uchaf, portreadwyd Neith fel gwraig â phen llewdod, a oedd yn yn symbolaidd o'i nerth a'i nerth. Wrth ymddangos fel menyw, roedd ei dwylo a'i hwyneb fel arfer yn wyrdd. Ar brydiau, darluniwyd hi fel hyn gyda chrocodeil (neu ddau) baban yn sugno wrth ei bron, a enillodd iddi y teitl 'Nurse of Crocodeiles'.

  Cysylltir Neith hefyd â buchod, ac o'i darlunio yn ffurf abuwch, mae hi wedi uniaethu â Hathor a Nut. Fe’i gelwir weithiau yn Fuwch y Nefoedd, sy’n atgyfnerthu ei symbolaeth fel creawdwr a magwr.

  Mae arwyddlun cyntaf Neith y gwyddys amdano yn cynnwys dwy saeth groes wedi’u gosod ar bolyn. Mewn celf Eifftaidd ddiweddarach, gellir gweld y symbol hwn wedi'i osod ar ben ei phen. Symbol arall llai adnabyddus oedd y cas bwa, ac weithiau byddai'n gwisgo dau fwa ar ei phen yn lle coron. Roedd ganddi gysylltiad cryf â'r symbolau hyn yn ystod y cyfnod cyndynastig pan chwaraeodd ran bwysig fel duwies rhyfel a hela.

  Rôl Neil ym Mytholeg Eifftaidd

  Ym mytholeg Eifftaidd, chwaraeodd Neith nifer o rolau , ond creawdwr y bydysawd oedd ei phrif rôl. Hi hefyd oedd duwies gwehyddu, mamau, y cosmos, doethineb, dŵr, afonydd, hela, rhyfel, tynged a genedigaeth, i enwi ond ychydig. Roedd hi'n llywyddu crefftau fel warcraft a dewiniaeth ac roedd i'w gweld yn ffafrio gwehyddion, milwyr, crefftwyr a helwyr. Byddai'r Eifftiaid yn aml yn galw am ei chymorth a'i bendithion ar eu harfau wrth fynd i frwydr neu hela. Byddai Neith hefyd yn cymryd rhan yn aml mewn rhyfeloedd, ac oherwydd hynny fe’i gelwid yn ‘Feistres y Bwa, Rheolydd y Saethau’.

  Yn ogystal â’i holl rolau eraill, roedd Neith hefyd yn dduwies angladdol. Yn union fel y rhoddodd fywyd i ddynoliaeth, roedd hi hefyd yn bresennol ar farwolaeth person i'w helpu i addasu i fywyd ar ôl marwolaeth. Byddai hi'n gwisgo'r meirwmewn brethyn gwehyddu a'u hamddiffyn trwy saethu saethau at eu gelynion. Yn ystod y cyfnod llinach cynnar, gosodwyd arfau mewn beddrodau i amddiffyn y meirw rhag ysbrydion drwg a Neith a fendithiodd yr arfau hynny.

  Roedd Neith hefyd yn gwarchod elor angladdol y pharaoh ynghyd â'r dduwies Isis ac yn gyfrifol am wehyddu y lapiadau mummy. Credai’r bobl mai ei hanrhegion hi oedd y gorchuddion mummy hyn ac fe’u galwent yn ‘rhoddion Neith’. Roedd Neith yn farnwr doeth a theg ar y meirw a chwaraeodd ran bwysig yn y byd ar ôl marwolaeth. Roedd hi hefyd yn un o'r pedair duwies, ynghyd â Nephthys, Isis a Serqet, a oedd yn gyfrifol am warchod yr ymadawedig, pedwar mab Horus, yn ogystal â'r jariau canopig .

  Fel llawer o dduwiau'r Aifft, datblygodd rolau Neith yn raddol trwy hanes. Yn ystod y Deyrnas Newydd, daeth ei rôl fel duwies angladdol a gysylltir yn arbennig â hela a rhyfel yn amlwg iawn.

  Yn ôl Dadleuon Horus a Seth, Neith a ddaeth i ganfod pwy ddylai ddod. brenin yr Aifft ar ôl Osiris . Ei hawgrym oedd y dylai Horus, mab Osiris ac Isis, olynu ei dad gan mai ef oedd etifedd haeddiannol yr orsedd. Er bod y mwyafrif yn cytuno â hi, nid oedd Seth, duw'r anialwch, yn hapus â'r trefniant. Fodd bynnag, gwnaeth Neith iawndal iddo trwy ganiatáu iddo gael dwy dduwies Semitigdrosto'i hun, y cytunodd ag ef o'r diwedd ac felly datryswyd y mater. Yn aml, Neith oedd yr un y byddai pawb, yn fodau dynol neu'n dduwiau, yn dod ato pryd bynnag yr oedd angen iddynt ddatrys unrhyw wrthdaro.

  Fel duwies y celfyddydau domestig a gwehyddu, roedd Neith hefyd yn amddiffynnydd priodas a merched. Credai'r bobl y byddai hi bob dydd yn ail-wehyddu'r byd i gyd ar ei gwydd, gan ei drefnu at ei dant a gosod beth bynnag a dybiai oedd yn anghywir ag ef.

  Cwlt ac Addoli Neith

  Neith addolid ledled yr Aifft, ond roedd ei phrif ganolfan gwlt yn y Sais, y brifddinas yn ystod y Cyfnod Brenhinol Hwyr, lle adeiladwyd teml fawr a'i chysegru iddi yn y 26ain Frenhinllin. Daeth ei symbol, y darian gyda'r saethau wedi'u croesi, yn arwyddlun Sais. Merched oedd clerigwyr Neith ac yn ôl Herodotus, ei theml hi oedd un o’r temlau mwyaf a mwyaf trawiadol a godwyd erioed yn yr Aifft.

  Doedd y bobl oedd yn ymweld â theml Neith yn Sais ddim yn cael mynd i mewn iddi. Ni chaniatawyd iddynt ond yn y cynteddau allanol lle yr adeiladwyd llyn anferth, haelfrydig, ac yma yr addolent hi beunydd â gorymdeithiau ac ebyrth llusern, gan ofyn am gynnorthwy neu ddiolch iddi am ei rhoddi.

  Bob blwyddyn, dathlodd y bobl ŵyl a elwid yn 'Wledd y Lampau' er anrhydedd i'r dduwies Neith. Daeth pobl o bob cwr o'r Aifft i dalu teyrnged iddi, i weddïo ac i gyflwyno euoffrymau iddi. Roedd y rhai nad oeddent yn mynychu lampau wedi'u cynnau mewn temlau eraill, yn y palasau, nac yn eu cartrefi, yn eu cadw'n olau trwy'r nos heb ganiatáu iddynt farw allan. Roedd yn olygfa hardd ers i'r Aifft gyfan gael ei goleuo â goleuadau lliwgar i ddathlu. Roedd hon yn cael ei hystyried yn un o wyliau pwysicaf yr hen Aifft a ddethlwyd er anrhydedd duwdod.

  Roedd Neith mor amlwg yn y cyfnod Predynastig a Dynastig Cynnar, nes i o leiaf ddwy frenhines gymryd ei henw: Merneith a Neithotep. Dichon fod yr olaf yn wraig i Narmer, y Pharo cyntaf, er ei bod yn fwy tebygol ei bod yn frenhines i'r brenin Aha.

  Ffeithiau am Neith

  1. Beth oedd duwies Neith? Neith oedd y fam dduwies rhyfel, gwehyddu, hela, dŵr, ac amryw o barthau eraill. Hi yw un o dduwiau hynaf y pantheon Eifftaidd.
  2. Beth mae'r cyfenw Neith yn ei olygu? Mae Neith yn tarddu o’r gair hynafol Eifftaidd am ddŵr.
  3. Beth yw symbolau Neith? Symbolau amlycaf Neil yw saethau croes a bwa, yn ogystal â chas bwa.

  Yn Gryno

  Fel yr hynaf o holl dduwiau'r Aifft, roedd Neith yn ddeallus. a dim ond duwies a chwaraeodd ran arwyddocaol ym materion y meidrolion a'r duwiau yn ogystal ag yn yr Isfyd. Cynhaliodd y cydbwysedd cosmig trwy greu bywyd tra'n bod bob amser yn bresennol yn y bywyd ar ôl marwolaeth, gan helpu'r meirwi symud ymlaen. Mae hi'n parhau i fod yn un o'r duwiau pwysicaf ac uchaf ei pharch ym mytholeg yr Aifft.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.