ਜ਼ੋਰੋਸਟ੍ਰੀਅਨ ਚਿੰਨ੍ਹ - ਮੂਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਅਰਥ

 • ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
Stephen Reese

  ਜ਼ੋਰੋਸਟ੍ਰੀਅਨਵਾਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਇੱਕ ਈਸ਼ਵਰਵਾਦੀ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅਕਸਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਏਕਾਧਰਮੀ ਧਰਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

  ਧਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਫ਼ਾਰਸੀ ਪੈਗੰਬਰ ਜ਼ੋਰਾਸਟਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਜ਼ਰਥੁਸਤਰ ਜਾਂ ਜ਼ਰਤੋਸ਼ਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋਰੋਸਟ੍ਰੀਅਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਅਹੁਰਾ ਮਜ਼ਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਪੁਲ ਉੱਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ... ਉਹ ਪੁਲ ਤੋਂ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਜਾਣਗੇ।

  ਜੋਰੋਸਟ੍ਰੀਅਨ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਰਥਪੂਰਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹਨ . ਅੱਜ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ, ਕੁਝ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਜ਼ੋਰਾਸਟ੍ਰੀਅਨ ਧਰਮ ਦੇ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਹੈ।

  ਫਰਾਵਹਾਰ

  ਫਰਾਵਹਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਾਸਟ੍ਰੀਅਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਹ ਇੱਕ ਦਾੜ੍ਹੀ ਵਾਲੇ ਬੁੱਢੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

  ਫਰਾਵਹਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਾਸਟਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ 'ਚੰਗੇ ਹਨ। ਵਿਚਾਰ, ਚੰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ'। ਇਹ ਜੋਰੋਸਟ੍ਰੀਅਨਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ, ਚੰਗਿਆਈ ਵੱਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ।ਜਦੋਂ ਉਹ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

  ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੂੰ ਅਸ਼ੂਰ, ਯੁੱਧ ਦੇ ਅਸ਼ੂਰ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਬੁਰਾਈ ਵਿਚਕਾਰ ਕਦੇ ਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਖੰਭਾਂ ਵਾਲਾ ਚੋਗਾ ਇੱਕ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੂਤ (ਜਾਂ ਫਰਾਵਸ਼ੀ) ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਭ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਲਈ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

  ਅੱਗ

  ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਜੋਰੋਸਟ੍ਰੀਅਨ ਧਰਮ ਅੱਗ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਅੱਗ ਦੇ ਉਪਾਸਕਾਂ ਲਈ ਗਲਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਅੱਗ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹ ਅਰਥ ਅਤੇ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅੱਗ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿੱਘ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਮਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

  ਅੱਗ ਜੋਰੋਸਟ੍ਰੀਅਨ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਅੱਗ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੋਰੋਸਟ੍ਰੀਅਨ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਵਾਰ ਖੁਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋਰਾਸਟ੍ਰੀਅਨ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

  ਕਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਥੇ 3 ਅੱਗ ਦੇ ਮੰਦਰ ਸਨ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਜੋਰੋਸਟ੍ਰੀਅਨ ਦੇਵਤਾ, ਅਹੂਰਾ ਮਜ਼ਦਾ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜੋਰੋਸਟ੍ਰੀਅਨ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਰਾਤੱਤਵ-ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ। ਕੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਸਨ ਜਾਂ ਕਦੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਇਹ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ।

  ਨੰਬਰ 5

  ਨੰਬਰ 5 ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈਜੋਰੋਸਟ੍ਰੀਅਨਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ। ਨੰਬਰ 5 ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 5 ਖਗੋਲੀ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੂਰਜ, ਚੰਦਰਮਾ, ਦਇਆ, ਸ਼ੁੱਕਰ ਅਤੇ ਮੰਗਲ ਹਨ।

  ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਜ਼ੋਰਾਸਟਰ ਨੇ ਅਕਸਰ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲਈ, ਧਰਮ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਦਲੇ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਤਾਰੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜੋਰੋਸਟ੍ਰੀਅਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।

  ਇਹ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਵਿੱਤਰ ਅੱਗ ਨੂੰ ਖੁਆਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਿਨ। 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰੇ ਹੋਏ ਦੀ ਆਤਮਾ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਤਮਿਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।

  ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਟ੍ਰੀ

  ਸਾਈਪਰਸ ਦਾ ਰੁੱਖ ਫਾਰਸੀ ਗਲੀਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਨਮੂਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ੋਰੋਸਟ੍ਰੀਅਨ ਲੋਕ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਮੂਨਾ ਸਦੀਵੀ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰੁੱਖ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਦਾਬਹਾਰ ਰੁੱਖ ਹਨ, ਜੋ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ ਪਰ ਠੰਡ ਅਤੇ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਤਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਹਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

  ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨੇ ਜੋਰੋਸਟ੍ਰੀਅਨ ਮੰਦਿਰ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਦਲ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਸਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏਧਾਰਮਿਕ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਦਰ।

  ਜਾਰੋਸਟ੍ਰੀਅਨ ਧਰਮ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਿਸਮਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਤ, ਇਹ ਰੁੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ।

  ਪੈਸਲੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ

  ਪੈਸਲੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਬੋਤੇਹ ਜੇਹੇਹ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਮੂਨੇ ਵਜੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ੋਰਾਸਟ੍ਰੀਅਨ ਧਰਮ, ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਰਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਸਾਸਾਨਿਡ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਈ।

  ਪੈਟਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰਵ ਉਪਰਲੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੰਝੂ ਦੀ ਬੂੰਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਦੀਵੀਤਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ੋਰਾਸਟ੍ਰੀਅਨ ਵੀ ਹੈ। .

  ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਜੇ ਵੀ ਆਧੁਨਿਕ ਫ਼ਾਰਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ਾਰਸੀ ਪਰਦਿਆਂ, ਕਾਰਪੇਟ, ​​ਕੱਪੜਿਆਂ, ਗਹਿਣਿਆਂ, ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾ ਦੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੱਥਰ ਦੀ ਨੱਕਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

  ਅਵੇਸਟਾ

  ਅਵੇਸਟਾ ਜੋਰੋਸਟ੍ਰੀਅਨ ਧਰਮ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜੋ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ੋਰਾਸਟਰ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਇੱਕ ਮੌਖਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ. ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਵੇਸਤਾ ਦਾ ਅਰਥ 'ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ' ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਬਹਿਸ ਹੈ। ਜ਼ੋਰਾਸਟਰੀਅਨ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 21 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਕੰਮ 'ਨਾਸਟਸ' ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਹੂਰਾ ਮਜ਼ਦਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

  ਜ਼ੋਰੋਸਟਰ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ(ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਉਸਤਤ ਅਤੇ ਭਜਨ) ਰਾਜਾ ਵਿਸ਼ਟਾਸਪ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਉੱਕਰਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਅਵੇਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਕਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਜੋ ਹੁਣ ਅਲੋਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਸਾਨੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਾਮੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੀ ਕਾਢ ਕੱਢ ਕੇ ਅਤੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ।

  ਸੁਦਰੇਹ ਅਤੇ ਕੁਸਤੀ

  ਸੁਦਰੇਹ ਅਤੇ ਕੁਸਤੀ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਰਾਵਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਜੋਰੋਸਟ੍ਰੀਅਨ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਦਰੇਹ ਸੂਤੀ ਦੀ ਬਣੀ ਪਤਲੀ, ਚਿੱਟੀ ਕਮੀਜ਼ ਹੈ। ਸੁਦਰੇਹ ਦਾ ਆਦਮੀ ਦਾ ਸੰਸਕਰਣ ਇੱਕ V-ਗਲੇ ਵਾਲੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਛਾਤੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜੇਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਸੰਸਕਰਣ ਬਿਨਾਂ ਸਲੀਵਜ਼ ਦੇ ‘ਕਮੀਸੋਲ’ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

  ਕੁਸਤੀ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਦਰੇਹ ਅਤੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬੰਨ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 72 ਬੁਣੇ ਹੋਏ ਤਾਰਾਂ ਹਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਯਸਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਏ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋਰੋਸਟ੍ਰੀਅਨ ਧਰਮ ਦੀ ਉੱਚ ਪੂਜਾ।

  ਇਹ ਪਹਿਰਾਵਾ ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਰੌਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਚੰਗਿਆਈ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਉੱਨ ਪੌਦਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਰਚਨਾ ਦੇ ਖੇਤਰ. ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਪਹਿਰਾਵਾ 'ਰੱਬ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ' ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਯੋਧਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

  ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ

  ਉਪਰੋਕਤ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰੋਸਟ੍ਰੀਅਨਵਾਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਜਿਵੇਂ ਪੈਸਲੇ ਪੈਟਰਨ, ਫਰਾਵਹਾਰ ਅਤੇ ਸਾਈਪ੍ਰਸਰੁੱਖ, ਗਹਿਣਿਆਂ, ਕਪੜਿਆਂ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

  ਸਟੀਫਨ ਰੀਸ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਅਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਸਟੀਫਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖੰਡਰਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਘੰਟੇ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਅਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਟੀਫਨ ਦਾ ਮੋਹ ਉਸਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਨ। ਉਸਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਿੱਥਾਂ ਅਤੇ ਕਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।