Pam Mae Pobl yn Llosgi Sage?

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Dros y blynyddoedd diwethaf, mae llosgi saets, a elwir hefyd yn smudging , wedi dod yn arfer lles ffasiynol i gael gwared ar egni negyddol a glanhau cartrefi. Ond efallai wrth i chi bori dros rai ffrydiau Instagram sy'n hyrwyddo smwdio gartref, efallai eich bod chi'n pendroni am darddiad saets llosgi. Felly, gadewch i ni blymio'n ddyfnach i'r arfer hwn a pham ei fod wedi bod yn fater sensitif.

  Beth yw Sage?

  Mae Sage, neu Salvia, yn blanhigyn aromatig sy'n dod mewn lliwiau gwahanol ac amrywiadau. Yn dod o’i gair Lladin salvere , mae gan saets hanes hir o arferion meddygaeth draddodiadol a defodau ysbrydol ar draws y byd gyda’r bwriad o “iachau” a glanhau. Rhai mathau hysbys o saets yw saets melyswellt, saets las (mam-mother saets), lafant saets, a saets ddu (Mugwort).

  Er y gellir dod o hyd i wahanol fathau o saets, y rhai mwyaf cyffredin math sy'n adnabyddus am yr arfer o 'smwdio' yw saets wen, a elwir hefyd yn Salvia apiana . Gellir dod o hyd i'r amrywiad hwn yn arbennig yn rhan ogledd-orllewinol Mecsico a de-orllewin yr Unol Daleithiau.

  Mae astudiaethau wedi nodi bod saets yn cynnig llawer o fanteision, sy'n cynnwys priodweddau gwrthocsidiol, gwrthfacterol a gwrthlidiol. Dywedir hefyd ei fod yn fuddiol wrth drin iselder, gorbryder, dementia ac Alzheimer, clefyd y galon, a chanser.

  Hanes Smudging

  Mae smwdio yn arfer pwysig mewn rhai Gogledd.Diwylliannau brodorol America fel rhan o'u defodau puro a'u gweddïau. Fodd bynnag, nid yw'r weithred o losgi perlysiau neu smwdio yn cyfeirio'n benodol at losgi saets wen, ac nid yw pob gwerin frodorol yn cynnwys smwtsh a saets wen yn eu defodau.

  Ym 1892, y “Rheolau ar gyfer Llysoedd Indiaidd ” ei gwneud yn anghyfreithlon ac yn gosbadwy i Brodorion ymarfer eu defodau crefyddol yn yr Unol Daleithiau, gan gynnwys llosgi saets. Arweiniodd yr ataliad hwn i lawer gael eu rhoi yn y carchar neu hyd yn oed eu lladd wrth iddynt geisio cadw a chadw eu ffyrdd crefyddol. Yn ffodus, daeth pasio Deddf Rhyddid Crefyddol Indiaid America 1978 i ben â'r ataliad treisgar hwn o dargedu pobl frodorol.

  Oherwydd yr hanes cymhleth hwn o losgi saets, mae cwestiynau'n cael eu codi a yw priodol i anfrodoriaid ddefnyddio saets wen ar gyfer smwding. Serch hynny, ni ddylid cymryd y mater hwn yn ysgafn o ran gwreiddiau brodorol a chrefyddol.

  Oherwydd y galw cynyddol am saets wen a achosir gan ffyniant y duedd Instagram, mae'r planhigyn hwn yn cael ei orgynaeafu, sy'n peryglu argaeledd saets i bobl frodorol ei ddefnyddio ar gyfer eu harferion diwylliannol a chrefyddol.

  Smudging vs. Glanhau Mwg

  Mae gan smwdio gysylltiad penodol ag arferion diwylliannol ac ysbrydol ar gyfer gweddïau, tra bod glanhau mwg yn weithred syml o losgi perlysiau, pren, ac arogldarthat ddibenion glanhau.

  Mae llosgi doeth yn y weithred o smwdio yn cael ei ymarfer gan bobl frodorol fel rhan o'u defodau ysbrydol wrth iddynt anfon eu gweddïau. Mae fel sianel i deyrnas wahanol neu i gysylltu eu hunain yn ysbrydol. Mae nifer o gymunedau Brodorol, megis Lakota , Navajo, Cheyenne, a Chumash, hefyd yn trin saets wen fel perlysieuyn cysegredig ar gyfer sesiynau puro ac iachau.

  Ar wahân i America Brodorol, mae gwledydd eraill hefyd wedi hanes glanhau mwg at weddïau a dibenion meddyginiaethol. Mewn gwirionedd, roedd llosgi thus a myrr yn arferiad yn yr hen Aifft fel rhan o'u defodau gweddi.

  Mewn cyfrifon hanesyddol, llosgwyd rhosmari mewn ysbytai yn Ffrainc i lanhau a chael gwared ar heintiau posibl yn yr awyr. Felly, nid yw glanhau mwg o reidrwydd yn gysylltiedig â defodau ac ati.

  Manteision Llosgi Saets

  Dyma rai o fanteision llosgi saets a allai fod wedi annog pobl eraill i geisio it:

  Ymwadiad

  Darperir y wybodaeth ar symbolsage.com at ddibenion addysgol cyffredinol yn unig. Ni ddylid defnyddio'r wybodaeth hon mewn unrhyw ffordd yn lle cyngor meddygol gan weithiwr proffesiynol.

  1. Yn rhoi hwb i hwyliau

  Gall llosgi saets ffitio'n dda i'ch trefn o leddfu straen a helpu i glirio'ch meddwl o unrhyw broblemau neu ofidiau. Oherwydd yr arogl, credir ei fod yn dod â naws gadarnhaol a dyrchafolynni.

  2. Aromatherapi

  Mae llosgi saets yn allyrru arogl tawelu ac ymlaciol, yn debyg iawn i lafant. Gall yr arogl yn unig gynnig buddion, gan ddod â synnwyr o heddwch i chi. Hyd yn oed os nad ydych chi'n credu mewn glanhau'r aer o egni negyddol trwy losgi saets, gallwch chi gael budd o hyd o arogl tawelu'r perlysiau.

  3. Yn puro aer

  Mae astudiaethau wedi canfod y gall llosgi swm sylweddol o saets glirio tua 94% o facteria yn yr aer. Yn y bôn, mae'n diheintio'r ystafell a'i chadw'n lân.

  4. Gwella cwsg

  Mae saets yn cynnwys cyfansoddion sy'n lleihau straen a phoen. Gall hon fod yn hwiangerdd berffaith os ydych yn cael trafferth cysgu yn y nos.

  5. Yn cael gwared ar egni negyddol

  Credir bod saets yn lanhawr egnïol ac yn niwtraleiddio egni da a drwg mewn ystafell. Dywedir bod goleuo peth doeth yn rhoi naws hynod ymlaciol a phŵer positif i unigolyn.

  6. Dewisiadau eraill yn lle White Sages

  Mae yna ddewisiadau eraill yn lle llosgi doethion i ychwanegu neu gynnal eich lles mewnol a'ch arferion hunanofal fel lafant, teim, ac ewin. Ond efallai y dewch ar draws Palo Santo wrth chwilio am blanhigyn amgen yn lle saets wen. Mae'n bwysig nodi, gan fod Palo Santo wedi bod yn cael sylw fel dewis poblogaidd yn lle saets, y gall hefyd arwain at orgynaeafu a difodiant.

  Sut Ydych chi'n Llosgi Sage?

  I losgi saets, rhaid i chi ffurfio'rsaets i mewn i sypyn yn gyntaf. Yna rydych chi'n goleuo un pen ac yn gadael i'r mwg ddrifftio i'r aer. I lanhau'r aer, cerddwch o ystafell i ystafell, gan adael i'r mwg symud i'r gofod.

  Gallwch hefyd ddewis gosod y bwndel llosgi ar wrthrych gwrth-wres, cragen abalone yn fwyaf poblogaidd, a chaniatáu iddo losgi mewn un lleoliad.

  A yw Burning Sage yn Ddiogel?

  Tra bod saets ei hun yn ymddangos yn fuddiol fel eitem tawelu a hyd yn oed ymlacio, does dim gwadu bod ei losgi yn cynhyrchu mwg sy'n dod gyda ei risgiau ei hun.

  Gall mwg anadlu achosi problemau i'r rhai ag asthma, alergeddau a phroblemau ysgyfaint. Os ydych chi bob amser wedi'ch gorchuddio â mwg saets, efallai y bydd yna siawns o broblemau iechyd sy'n gysylltiedig â mwg, er mai prin yw'r ymchwil ar hyn. Fodd bynnag, os mai dim ond am gyfnodau byr o amser, rydych yn debygol o fod yn ddiogel.

  Webmd.com yn argymell gwirio gyda'ch meddyg cyn defnyddio saets os oes gennych broblemau anadlol neu ysgyfaint .

  Amlapio

  Wrth ddilyn tueddiadau, mae'n bwysig ein bod hefyd yn parchu diwylliannau brodorol. Mae llosgi saets wen yn dibynnu'n fawr ar y bwriad o wneud y weithred. Byddwch yn ymwybodol o darddiad ac arwyddocâd yr arfer hwn a chymerwch amser i ymchwilio mwy amdano cyn neidio i mewn i'r duedd.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.