ਮੁਜੀਨਾ - ਜਾਪਾਨੀ ਸ਼ੇਪ ਸ਼ਿਫਟਰ

 • ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
Stephen Reese

  ਜਾਪਾਨੀ ਮਿਥਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, ਮੁਜੀਨਾ ਇੱਕ ਆਕਾਰ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਯੋਕਾਈ (ਆਤਮਾ) ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਮੁਜੀਨਾ ਜਾਪਾਨੀ ਬੈਜਰ, ਰੇਕੂਨ-ਡੌਗ, ਸਿਵੇਟ, ਜਾਂ ਲੂੰਬੜੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਆਤਮਿਕ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਮੁਜੀਨਾ ਦੁਰਲੱਭ ਅਤੇ ਅਸਧਾਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਜੀਨਾ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਉ ਜਾਪਾਨੀ ਮੁਜੀਨਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ।

  ਮੁਜੀਨਾ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

  ਮੁਜੀਨਾ ਨੂੰ ਬੈਜਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਦੂਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਕਾਰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਰੈਕੂਨ-ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁਜੀਨਾ ਹੋਰ ਸ਼ਕਲ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਯੋਕਾਈ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸ਼ਰਮੀਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੁਜੀਨਾ ਜੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਣਜਾਣ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

  ਮੁਜੀਨਾ ਹਨੇਰਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਲਦੀ ਛੁਪ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੁਜੀਨਾ, ਬੈਜਰ ਜਾਂ ਰੈਕੂਨ-ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗ, ਛੋਟੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਯੋਕਾਈ ਹੈ।

  ਕਾਬੂਕਿਰੀ-ਕੋਜ਼ੋ ਮੁਜੀਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਭਿਕਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਚਾਹ ਪੀਓ । ਇਹ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈਇੱਕ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਜਾਂ ਆਦਮੀ ਦੀ ਦਿੱਖ ਅਤੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਗਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਬੂਕਿਰੀ-ਕੋਜ਼ੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮੂਡ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਰੈਕੂਨ-ਡੌਗ ਜਾਂ ਬੈਜਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

  ਮੁਜੀਨਾ ਬਨਾਮ ਨੋਪੇਰਾ-ਬੋ

  ਮੁਜੀਨਾ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਚਿਹਰੇ ਰਹਿਤ ਭੂਤ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਨੋਪੇਰਾ-ਬੋ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਹਨ, ਮੁਜੀਨਾ ਨੋਪੇਰਾ-ਬੋ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੋਪੇਰਾ-ਬੋ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੇਸ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।

  ਨੋਪੇਰਾ-ਬੋ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਜਾਂ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹਨ। , ਪਰ ਉਹ ਬੇਰਹਿਮ ਅਤੇ ਨਿਰਦਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਮਨੁੱਖੀ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਨੋਪੇਰਾ-ਬੋ ਦੇਖਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਕਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਜੀਨਾ ਸਨ।

  ਮੁਜੀਨਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਵਪਾਰੀ

  ਮੁਜੀਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭੂਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ:

  ਇੱਕ ਜਾਪਾਨੀ ਭੂਤ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਮੁਜੀਨਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਬੁੱਢਾ ਵਪਾਰੀ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਕੀ-ਨੋ-ਕੁਨੀ-ਜ਼ਾਕਾ ਢਲਾਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਮੁਟਿਆਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਈ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਫੁੱਟ-ਫੁੱਟ ਕੇ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਵਪਾਰੀ ਬਹੁਤ ਦਿਆਲੂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਤਸੱਲੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਔਰਤ ਨੇ ਉਸਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਆਸਤੀਨ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਲੁਕਾ ਲਿਆ।

  ਆਖਰਕਾਰ, ਜਦੋਂ ਬੁੱਢੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਉਸਦਾ ਹੱਥ ਉਸਦੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਸਲੀਵ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਸਟਰੋਕ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਖਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਰਹਿਤ ਸੀ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਮੀਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਟਾਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।

  ਉਸ ਆਦਮੀ ਦਾ ਸਾਹ ਘੁੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦੱਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਹੀਣ ਅਤੇ ਕੋਰੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖਾਲੀ ਅਤੇ ਅੰਡੇ ਵਰਗਾ ਚਿਹਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਸਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦੱਸੀ, ਰੌਸ਼ਨੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁਜੀਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ।

  ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਜੀਨਾ

  • ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਹੈ Lafcadio Hearn ਦੀ ਕਿਤਾਬ Kwaidan: Stories and Studies of Strange Things ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਹਾਣੀ ਜਿਸਨੂੰ ਮੁਜੀਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਮੁਜੀਨਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੁੱਢੇ ਆਦਮੀ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
  • ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜਾਪਾਨੀ ਐਨੀਮੇ ਨਾਰੂਟੋ ਵਿੱਚ, ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਮੁਜੀਨਾ ਨੂੰ ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਵਜੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
  • ਮੁਜੀਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਗਰਮ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਵੀ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਸਪਰਿੰਗ ਰਿਜ਼ੋਰਟ।

  ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ

  ਮੁਜੀਨਾ ਜਾਪਾਨੀ ਮਿਥਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਪਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਹਸਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਾਦੂਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨੀ ਲੋਕ-ਕਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੱਛਮੀ ਬੋਗੀਮੈਨ ਜਾਂ ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਡੀਜਿਨ, ਮੁਜੀਨਾ ਵੀ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈਅਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਲਈ।

  ਸਟੀਫਨ ਰੀਸ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਅਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਸਟੀਫਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖੰਡਰਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਘੰਟੇ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਅਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਟੀਫਨ ਦਾ ਮੋਹ ਉਸਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਨ। ਉਸਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਿੱਥਾਂ ਅਤੇ ਕਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।