Dreigiau Gogledd a De America

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Nid yw mythau’r ddraig am Ogledd a De America mor enwog ledled y byd â rhai Ewrop ac Asia. Fodd bynnag, maent mor lliwgar a hynod ddiddorol ag yr oeddent yn gyffredin ymhlith llwythau brodorol y ddau gyfandir. Gadewch i ni edrych ar ddreigiau unigryw mytholeg Gogledd a De America.

  Dreigiau Gogledd America

  Pan fydd pobl yn meddwl am y creaduriaid chwedlonol sy'n cael eu haddoli a'u hofni gan lwythau brodorol Gogledd America , dychymmygant fel rheol ysbrydion o eirth, bleiddiaid, ac eryrod. Fodd bynnag, mae mythau a chwedlau'r rhan fwyaf o lwythau brodorol Gogledd America hefyd yn cynnwys llawer o sarff anferth a chreaduriaid tebyg i ddraig a oedd yn aml yn arwyddocaol iawn i'w harferion a'u harferion.

  Ymddangosiad Corfforol o'r Gogledd Brodorol Dreigiau Americanaidd

  Mae'r amrywiol ddreigiau a seirff ym mythau llwythau brodorol Gogledd America yn dod o bob lliw a llun. Roedd rhai yn seirff môr enfawr gyda neu heb unrhyw goesau. Roedd llawer yn sarff tir mawr neu'n ymlusgiaid, yn nodweddiadol yn byw mewn ogofâu neu ymysgaroedd mynyddoedd Gogledd America. Ac yna roedd rhai yn hedfan yn seirff cosmig neu'n fwystfilod asgellog tebyg i gath gyda chlorian a chynffonau ymlusgiaid.

  Darluniwyd y ddraig enwog Piasa neu Aderyn Piasa, er enghraifft, ar glogwyni calchfaen Sir Madison fel un a oedd wedi adenydd pluog gyda chrafangau tebyg i ystlum, clorian aur ar hyd ei gorff, cyrn elc ar ei ben, a hircynffon pigog. Yn sicr nid yw'n edrych fel y dreigiau Ewropeaidd neu Asiaidd y mae'r rhan fwyaf o bobl yn eu hadnabod, ond yn bendant gellir ei dosbarthu fel draig serch hynny.

  Enghraifft arall yw'r ddraig panther danddwr o'r Llynnoedd Mawr rhanbarth a chanddo gorff tebyg i gath ond a luniwyd â chloriannau, cynffon ymlusgiad, a dau gorn tarw ar ei phen.

  Yna, ceir y llu o chwedlau anferth y môr neu sarff cosmig a ddarlunnir fel arfer â neidr cyrff tebyg.

  • Roedd Kinepeikwa neu Msi-Kinepeikwa yn sarff dir anferth a dyfodd yn raddol trwy golli ei chroen dro ar ôl tro nes iddo golomen yn llyn yn y diwedd.
  • <12 Roedd Stvkwvnaya yn sarff môr corniog o fytholeg Seminole. Roedd sïon bod ei chorn yn affrodisaidd pwerus, felly byddai’r brodorion yn aml yn ceisio llafarganu a pherfformio gwŷs hudolus i dynnu llun y sarff a chynaeafu ei chorn.
  • Mae Gaasyendietha yn greadur diddorol arall fel ag yr oedd disgrifiodd yn debycach i ddreigiau Ewrop er nad oedd ymsefydlwyr o Ewrop wedi cyrraedd Gogledd America eto. Roedd Gaasyendietha yn enwog ym mytholeg Seneca a thra roedd yn byw mewn afonydd a llynnoedd, roedd hefyd yn hedfan yn yr awyr gyda'i gorff anferth ac roedd yn arfer llosgi tân. Cerameg Mississippi ac arteffactau eraill.

   Yn fyr, roedd mythau dreigiau Gogledd America yn debyg iawn i ddreigiau o bob rhan o'r gweddill.y byd.

   Gwreiddiau Chwedlau'r Ddraig Gogledd America

   Mae dwy neu dair ffynhonnell bosibl o chwedlau dreigiau Gogledd America ac mae'n debygol iddynt ddod i mewn chwarae pan grëwyd y mythau hyn:

   • Mae llawer o haneswyr yn credu bod mythau draig Gogledd America wedi dod gyda'r bobl wrth iddynt fudo o Ddwyrain Asia i Alaska. Mae hyn yn debygol iawn gan fod llawer o ddreigiau Gogledd America yn ymdebygu i chwedlau dreigiau Dwyrain Asia.
   • Mae eraill yn credu mai eu dyfeisiadau eu hunain oedd mythau dreigiau o lwythau brodorol Gogledd America gan iddynt dreulio llawer o amser ar y cyfandir unig rhwng eu mudo a'r gwladychu Ewropeaidd.
   • Mae yna hefyd drydedd ddamcaniaeth sef bod rhai mythau draig, yn enwedig ar arfordir dwyrain Gogledd America, wedi'u dwyn gan y Llychlynwyr Nordig Leif Erikson a fforwyr eraill tua'r 10g. ganrif OC. Mae hon yn ddamcaniaeth llawer llai tebygol ond yn dal yn bosibl.

   Yn ei hanfod, mae'n bosibl iawn bod pob un o'r tri tharddiad hyn wedi chwarae rhan yn ffurfio'r gwahanol fythau draig Gogledd America.

   Ystyr a Symbolaeth Y Tu Ôl i'r rhan fwyaf o Fythau Dreigiau Gogledd America

   Mae'r ystyron y tu ôl i'r gwahanol fythau am ddraig Gogledd America mor amrywiol â'r dreigiau eu hunain. Roedd rhai yn greaduriaid y môr caredig neu foesol-amwys ac yn wirodydd dŵr fel y Dwyrain Asiadreigiau .

   Y sarff arfor pluog Kolowissi o chwedloniaeth Zuni a Hopi, er enghraifft, oedd prif ysbryd grŵp o wirodydd dŵr a glaw o'r enw Kokko. Sarff gorniog oedd hi ond gallai drawsnewid i unrhyw siâp y dymunai, gan gynnwys ffurf ddynol. Cafodd ei addoli a'i ofni gan y brodorion.

   Disgrifiwyd llawer o fythau draig eraill fel rhai maleisus yn unig. Roedd llawer o sarff y môr a draciau tir fel ei gilydd yn arfer cipio plant, yn poeri gwenwyn neu dân, ac yn cael eu defnyddio fel bogi i ddychryn plant i ffwrdd o ardaloedd penodol. Mae sarff môr Oregon Amhuluk a'r Huron drake Angont yn enghreifftiau da o hynny.

   Dreigiau De a Chanol America

   Mae mythau draig De a Chanol America hyd yn oed yn fwy amrywiol a lliwgar na rhai Gogledd America . Maent hefyd yn unigryw i'r rhan fwyaf o fythau draig eraill ar draws y byd gan fod llawer ohonynt wedi'u gorchuddio â phlu. Nodwedd ddiddorol arall yw bod llawer o'r dreigiau Mesoamericanaidd, Caribïaidd a De America hefyd yn dduwiau amlwg yng nghrefyddau'r brodorion ac nid yn angenfilod neu wirodydd yn unig. Dreigiau

   Roedd gan dduwiau draig niferus diwylliannau Mesoamericanaidd a De America briodweddau ffisegol gwirioneddol unigryw. Roedd llawer yn fathau o newidwyr siâp a gallent drawsnewid i ffurfiau dynol neu fwystfilod eraill.

   Yn eu “safonol” tebyg i ddraig neuffurfiau sarff, yn aml roedd ganddynt nodweddion tebyg i chimera neu hybrid gan fod ganddynt bennau anifeiliaid ychwanegol a rhannau eraill o'r corff. Yn fwyaf enwog, fodd bynnag, roedd y rhan fwyaf ohonynt wedi'u gorchuddio â phlu lliwgar, weithiau gyda chlorian hefyd. Mae hyn yn debygol oherwydd bod y rhan fwyaf o ddiwylliannau De America a Mesoamericanaidd yn byw mewn rhanbarthau jyngl trwchus lle roedd adar trofannol lliwgar i'w gweld yn aml.

   Gwreiddiau Chwedlau'r Ddraig De a Chanol America

   Mae llawer o bobl yn tynnu cysylltiad rhwng ymddangosiadau lliwgar dreigiau De America a Dwyrain Asia a seirff mytholegol ac yn cysylltu hynny â'r ffaith bod llwythau brodorol America wedi teithio i'r Byd Newydd o Ddwyrain Asia trwy Alaska.

   Mae'r cysylltiadau hyn yn debygol o gyd-ddigwyddiad, fodd bynnag, gan fod dreigiau De a Mesoamerica yn tueddu i fod yn wahanol iawn i'r rhai yn Nwyrain Asia ar ôl archwiliad mwy trylwyr. Ar gyfer un, gwirodydd dŵr cennog oedd dreigiau yn Nwyrain Asia yn bennaf, lle mae dreigiau De a Chanolbarth America yn dduwiau pluog a thanllyd sydd ond yn achlysurol yn gysylltiedig â glawiad neu addoliad dŵr, fel yr Amaru .

   Mae'n dal yn bosibl bod y dreigiau a'r sarff hyn wedi'u hysbrydoli o leiaf gan neu'n seiliedig ar hen fythau Dwyrain Asia ond maent yn ymddangos yn ddigon gwahanol i gael eu hystyried yn beth eu hunain. Yn wahanol i frodorion Gogledd America, roedd yn rhaid i lwythau Canolbarth a De Americateithio llawer pellach, hirach, ac i ranbarthau tra gwahanol felly mae'n naturiol bod eu mythau a'u chwedlau wedi newid yn fwy na rhai'r brodorion o Ogledd America.

   Ystyr a Symbolaeth y tu ôl i'r rhan fwyaf o Fythau'r Ddraig De a Chanol America

   Mae ystyr y rhan fwyaf o ddreigiau De a Chanol America yn wahanol iawn yn dibynnu ar dduwdod y ddraig benodol. Y rhan fwyaf o'r amser, fodd bynnag, roedden nhw'n dduwiau go iawn ac nid yn wirodydd neu angenfilod.

   Roedd llawer ohonyn nhw'n “brif” dduwiau yn eu pantheonau priodol neu'n dduwiau glawiad, tân, rhyfel, neu ffrwythlondeb. O'r herwydd, roedd y mwyafrif ohonynt yn cael eu hystyried yn dda neu'n foesol o leiaf, er bod angen aberth dynol ar y rhan fwyaf ohonynt.

   • Quetzalcoatl
   >Mae'n debyg mai'r enghraifft enwocaf yw'r duw tad Aztec a Toltec Quetzalcoatl (a elwir hefyd yn Kukulkan gan yr Yucatec Maya, Q’uq’umatz gan y K’iche’ Maya, yn ogystal ag Ehecatl neu Gukumatz mewn diwylliannau eraill).

   Quetzalcoatl y Sarff Pluog

   Ddraig amffipteraidd oedd Quetzalcoatl, a olygai fod ganddi ddwy adain, a dim un aelod arall. Roedd ganddo blu a chloriannau amryliw, a gallai hefyd drawsnewid yn ddyn dynol pryd bynnag y mynnai. Gallai hefyd drawsnewid i'r haul a dywedwyd mai'r Sarff Ddaear yn llyncu Quetzalcoatl dros dro oedd eclipsau'r haul.

   Roedd Quetzalcoatl, neu Kukulkan, hefyd yn unigryw ynmai ef oedd yr unig dduwdod nad oedd eisiau nac yn derbyn aberth dynol. Mae yna lawer o fythau am Quetzalcoatl yn dadlau a hyd yn oed ymladd â duwiau eraill fel y duw rhyfel Tezcatlipoca, ond collodd y dadleuon hynny a pharhaodd aberthau dynol.

   Roedd Quetzalcoatl hefyd yn dduw llawer iawn o bethau yn y rhan fwyaf o ddiwylliannau – ef oedd duw'r Creawdwr, duw sêr yr Hwyr a'r Bore, duw'r gwyntoedd, duw'r efeilliaid, yn ogystal â thyrnwr tân, athro'r celfyddydau cain, a'r duw a greodd y calendr.

   Mae'r mythau mwyaf enwog am Quetzalcoatl yn ymwneud â'i farwolaeth. Un fersiwn sy'n cael ei gefnogi gan arteffactau ac eiconograffeg di-rif yw a aeth i farw yng Ngwlff Mecsico lle rhoddodd ei hun ar dân a throi i mewn i'r blaned Venus. tystiolaeth ond a boblogeiddiwyd yn eang gan y gwladychwyr Sbaenaidd oedd na fu farw ond yn hytrach hwyliodd i'r dwyrain ar rafft a gynhelid gan nadroedd y môr, gan addo y byddai'n dychwelyd un diwrnod. Yn naturiol, defnyddiodd y goresgynwyr Sbaenaidd y fersiwn honno i gyflwyno eu hunain fel ymgnawdoliadau dychweledig Quetzalcoatl ei hun.

   • Y Sarff Fawr Loa Damballa

   Mesoamerican enwog arall ac roedd duwiau draig De America yn cynnwys y Sarff Fawr Haitan a Vodoun loa Damballa. Roedd yn dad duw yn y diwylliannau hyn ac yn dduw ffrwythlondeb. Nid oedd yn trafferthu ei hun gyda marwolproblemau ond yn hongian o gwmpas afonydd a nentydd, gan ddod â ffrwythlondeb i'r rhanbarth.

   • Coatlicue

   Coatlicue yn ddraig unigryw arall duwies - roedd hi'n dduwies Aztec a oedd yn nodweddiadol yn cael ei chynrychioli mewn ffurf ddynol. Roedd ganddi sgert o nadroedd, fodd bynnag, yn ogystal â dau ben draig dros ei hysgwyddau yn ogystal â'i phen dynol. Arferai coatlicue gynrychioli natur i'r Asteciaid – ei hochrau hardd a chreulon.

   • Chac

   Glaw oedd y ddraig Maya, duw Chac. duwdod mae'n debyg mai dyna un o'r dreigiau Mesoamericanaidd sydd agosaf at ddreigiau Dwyrain Asia. Roedd gan Chac glorian a wisgi, ac roedd yn cael ei addoli fel duw dod â glaw. Roedd hefyd yn cael ei ddarlunio'n aml yn gwisgo bwyell neu follt mellt gan ei fod yn cael ei gredydu â stormydd mellt hefyd.

   Mae diwylliannau De a Chanol America yn cynnwys myrdd o dduwiau a gwirodydd draig eraill megis Xiuhcoatl, Boitatá, Teju Jagua, Coi Coi-Vilu, Deg Deg-Vilu, Amaru, ac eraill. Roedd gan bob un ohonynt eu mythau, eu hystyron a'u symbolaeth eu hunain, ond y thema gyffredin ymhlith y rhan fwyaf ohonynt yw nad ysbrydion yn unig oedden nhw ac nad bwystfilod drwg oedden nhw i'w lladd gan arwyr dewr – roedden nhw'n dduwiau.

   Lapio I fyny

   Roedd dreigiau America yn lliwgar ac yn llawn cymeriad, gan gynrychioli llawer o gysyniadau pwysig i'r bobl a gredai ynddynt. Maent yn parhau i ddioddef fel ffigurau arwyddocaol ym mytholegy rhanbarthau hyn.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.